Strona Główna

XXII Kielecki Dzień Gastrologiczny

odbył się

17 marca 2018 roku o godzinie 10.00

w Centrum Biznesu Hotelu Kongresowego
Aleja Solidarności 34 w Kielcach

„Standardy postępowania w gastroenterologii”

 

Komitet Organizacyjny:
Dr n. med. Krzysztof Bartosz – przewodniczący
Dr n. med. Tomasz Wollny
Prof. dr hab. med. Stanisław Głuszek
Dr Iga Detka-Kowalska
Dr Joanna Lesicka
Dr n. med. Andrzej Jamry
Dr Ewa Wrzesińska-Ambroż

Program:
10.00 – 10.05 Otwarcie Konferencji – dr n. med. Krzysztof Bartosz
10.05 – 10.35 Stłuszczenie wątroby w codziennej praktyce lekarskiej – Prof. dr hab. med. Maciej Gonciarz
10.35 – 11.05 Bezpieczeństwo przewlekłego stosowania inhibitorów pompy protonowej – Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska
11.05 – 11.35 Rak żołądka i wpustu – Prof. dr hab. Stanisław Głuszek
11.35 – 11.50 Dyskusja
11.50 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 12.45 Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit – Dr hab. n. med., Prof. URz Rafał Filip
12.45 – 13.15 Witamina D – luksus, czy konieczność: standardy leczenia – Dr n. med. Jolanta Kowalczyk-Bołtuć
13.15 – 13.30 Dyskusja
13.30 Lunch

Za udział w konferencji zostaną przyznane 4 punkty edukacyjne.

 

 


Celem stowarzyszenia jest:

  • zjednoczenie wszystkich lekarzy polskich zajmujących się gastroenterologią, dla rozwoju tej dyscypliny medycznej i reprezentowania tej gałęzi wiedzy w Polsce i za granicą.
  • szerzenie w kraju zdobyczy współczesnej gastroenterologii
  • zachęcanie do pracy naukowej i inicjowanie badań
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia
  • współdziałanie w kształceniu i doskonaleniu lekarzy

 


 

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy!

Uprzejmie przypominamy o obowiązku opłacania składek członkowskich za 2017 rok.
Roczna składka wynosi 100 złotych,  słownie : sto złotych

można ją będzie uiścić:
w siedzibie Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej u Pani Księgowej Lucyny Papis lub przesłać

na konto Oddziału Świętokrzyskiego PTG-E:
nr  rachunku:  95 1540 1014 2005 7315 3838 0001
z dopiskiem: składka za 2017 rok.