Strona Główna

Celem stowarzyszenia jest:

  • zjednoczenie wszystkich lekarzy polskich zajmujących się gastroenterologią, dla rozwoju tej dyscypliny medycznej i reprezentowania tej gałęzi wiedzy w Polsce i za granicą.
  • szerzenie w kraju zdobyczy współczesnej gastroenterologii
  • zachęcanie do pracy naukowej i inicjowanie badań
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia
  • współdziałanie w kształceniu i doskonaleniu lekarzy

 


 

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy!

Uprzejmie przypominamy o obowiązku opłacania składek członkowskich za 2017 rok.
Roczna składka wynosi 100 złotych,  słownie : sto złotych

można ją będzie uiścić:
w siedzibie Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej u Pani Księgowej Lucyny Papis lub przesłać

na konto Oddziału Świętokrzyskiego PTG-E:
nr  rachunku:  95 1540 1014 2005 7315 3838 0001
z dopiskiem: składka za 2017 rok.