Header
Header

Strona Główna

Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
zgodnie z § 38 i § 42 statutu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
zwołuje
Zwyczajne Zgromadzenie Członków Oddziału Świętokrzyskiego,
w dniu 17 grudnia 2016 roku, w sobotę o godzinie 10:00,
w siedzibie Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach ul. Wojska Polskiego 52

Program Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Oddziału:

1. Sprawozdanie ustępującego Zarządu
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
3. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
4. Uchwalenie kierunków działania Oddziału Towarzystwa- dyskusja
5. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
6. Wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów PTG-E
7. Wolne wnioski

W przypadku braku statutowej większości, następne zebranie odbędzie się
w dniu 17 grudnia 2016 r. godzina 10:15

Uprzejmie zapraszam do udziału w zwyczajnym zgromadzeniu.

W imieniu Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego  PTG-E
Dr n. med. Tomasz Wollny
Przewodniczący OŚ PTG-E


Celem stowarzyszenia jest:

  • zjednoczenie wszystkich lekarzy polskich zajmujących się gastroenterologią, dla rozwoju tej dyscypliny medycznej i reprezentowania tej gałęzi wiedzy w Polsce i za granicą.
  • szerzenie w kraju zdobyczy współczesnej gastroenterologii
  • zachęcanie do pracy naukowej i inicjowanie badań
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia
  • współdziałanie w kształceniu i doskonaleniu lekarzy

 


 

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy!

Uprzejmie przypominamy o obowiązku opłacania składek członkowskich za 2016 rok.
Roczna składka wynosi 100 złotych,  słownie : sto złotych

można ją będzie uiścić:
w siedzibie Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej u Pani Księgowej Lucyny Papis lub przesłać

na konto Oddziału Świętokrzyskiego PTG-E:
nr  rachunku:  95 1540 1014 2005 7315 3838 0001
z dopiskiem: składka za 2016 rok.